KANGASALAN KUVATAITEEN YSTÄVÄT RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 8.4.2018.

1 § Yhdistyksen nimi on Kangasalan Kuvataiteen Ystävät ry, ja sen kotipaikka on Kangasalan kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataiteiden harrastusta Kangasalla ja lähiympäristössä sekä koota kuvataiteen harrastajat yhteiseen toimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää kuvataidenäyttelyitä ja –tapahtumia
  • järjestää taidekursseja ja taideretkiä
  • on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • pitää yllä jäsenrekisteriä ja siihen liittyvää rekisteriselostetta

3 § Yhdistyksen jäseniä ovat:

1. Varsinainen jäsen, joka suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun kunkin kalenterivuoden joulukuun 1. päivään mennessä. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen henkilö, joka liittymismaksuna suorittaa ensimmäisen vuoden jäsenmaksunsa.

2. Kannatusjäsen, joksi voidaan kutsua jokainen kannatusjäsenmaksun suorittanut. Hallitus hyväksyy kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

3. Kunniajäsen, joksi voidaan kutsua syys- tai kevätkokouksessa hallituksen esityksestä merkittävällä tavalla yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa edistänyt henkilö. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos kolme jäsentä siitä on saapuvilla. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

5 § Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja yksinään, varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai hallituksen määräämä yhdistyksen toimihenkilö yksin. Hallituksen päätökseen perustuvan tiedotteen voi sihteeri allekirjoittaa.

6 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Tilit asianmukaisine tositteineen on tilivelvollisten jätettävä ennen maaliskuun 31. päivää tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokouksen alkua hallitukselle. 09.12.09

7 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin lakeja ja hyviä tapoja tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä. Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksut.

8 § Kokoukset: Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous marras- joulukuussa hallituksen määrääminä aikoina ja määräämissä paikoissa. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen kauden toiminnasta.

6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Määrätään jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus tulevaksi toimikaudeksi.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tulevaksi toimikaudeksi.

7. Valitaan hallitukseen kuusi jäsentä.

8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

9. Valitaan mahdolliset toimikunnat.

10. Vahvistetaan hallituksen esitys tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenen, joka tahtoo jonkin asian syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksessa esille tulleesta asiasta voidaan tehdä päätös, jos puolet kokouksessa annetuista äänistä sitä puoltaa ottaen huomioon yhdistyslain 23§ ja 24§ määräykset.

9 § Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan vähintään kahdeksan päivää aikaisemmin sanomalehti-ilmoituksella tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. Kokouskutsussa on ilmoitettava yhdistyslain edellyttämät asiat.

10 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistöstä vaatii hallitukselta kirjallisesti sen koolle kutsumista käsittelemään ilmoitettua asiaa.

11 § Sääntöjen muutosesitykset on kirjallisesti jätettävä hallitukselle, jonka tulee kutsua koolle yhdistyksen kokous kuukauden kuluessa. Muutosehdotuksen hyväksymiseen tarvitaan ¾ (kolme neljäsosaa) annetuista äänistä. Muutos tulee voimaan heti kun se on hyväksytty yhdistysrekisteriin. 09.12.09

12 § Aloite yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle. Päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä, kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, ja purkamispäätökseen tarvitaan vähintään ¾ (kolme neljäsosaa) annetuista äänistä.

13 § Jos yhdistys purkautuu, joutuu, sitten kun sen varat on selvitetty, sen omaisuus taidehankintaan kunnan yleisiin tiloihin tai käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusten edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

14 § Tapauksissa, joissa näistä säännöistä ei ole mainintaa, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

15 § Sääntömuutoksella ei muuteta saavutettuja jäsenoikeuksia.